A FEW PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF SECURITY MANAGEMENT AS A PART OF SECURITY CULTURE

  • Juliusz Piwowarski The University of Public and Individual Security in Kraków, POLAND
  • Andrzej Wawrzusiszyn University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND
Keywords: management, values, needs security culture, creativity

Abstract

Original Research Paper

DOI: 10.37458/ssj.4.1.3

The dynamic changes of the security environment currently taking place in the global economy and politics are also seen in the evolution of management theory according to different kinds and dimensions of security culture. Management is a scientific field that draws from and intersects with other branches of science. Its effectiveness is determined by the principles of axiology and the mechanisms governing the human psyche and human behavior. The subject of interest in axiology is the concept of value, its roles in our lives and the division of values concerning specific scientific trends. Psychology additionally addresses people and studies the impact of psychological phenomena on interpersonal relations and interaction with the surrounding world. Both areas of science occupy a prominent place in the management process and security culture is often treated as a process too. Their use in management is a balance between economic and social values – and because of that – receiving security is the most important value for the existence of man. To achieve this, managers need to build a lasting value system. This study aims to inspire security managers to apply ethical and psychological knowledge more widely in their practice. Achieving certain goals without taking into account human values, needs, and behaviors seems almost impossible today. It is also an expression of the values recognized by the leaders or commanders, their beliefs, and their attitudes toward other people and themselves.

References

Brzozowski P., Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwartza, "Roczniki psychologiczne" 2002/5.

Dolan S.L., Richley B.A., Garcia S., Lingwam T., Zarządzanie przez wartości, "CEO MagazynTop Menedżerów", 2008, wrzesień.

Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, Warszawa 2009.

Glen A., Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego, "Zeszyty Naukowe AON" nr 2(83) 2011.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.

Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne" z. 19 (4/2012).

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.

Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Warszawa 1999.

Kubiak M., Współczesna multiperspektywiczność pojęć "bezpieczeństwo" i "zagrożenie", [w:] J. Dębowski, E. Jarmoch, A. Świderski (red.), Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, Siedlce 2007.

Łagocki W. (red.), Filozofia. Leksykon PWN, Warszawa 2000.

Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990.

Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.

Oleksyn T. (red.), Filozofia a zarządzanie, Warszawa 2013.

Oleś P.K., Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne, „Roczniki Psychologiczne” 2002/5.

Polak J., Chrupała-Pniak M., Psychologiczne i etyczne aspekty zarządzania organizacją biurokratyczną, [w:] B. Kożusznik (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Katowice 2010.

Siek S., Struktura osobowości, Warszawa 1986.

Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa 2005.

Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość refleksyjna, aksjologiczna i etyczna, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000.

Szmyd J., Filozofowanie użyteczne. Studia z filozofii praktycznej, Bydgoszcz-Kraków 2003.

Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Warszawa-Pruszków 1997.

Świniarski J., Rodzaje wiedzy o bezpieczeństwie, [w:] idem, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999.

Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka – próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, "E-mentor" 2012, nr 2 (44).

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2020.

Wawrzusiszyn A., Security management versus educational practice, "Security Dimensions and Socio-Legal Studies" 2013, No 10, s. 90-98.

Węgrzecki A., Ontologiczne i aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa, [w:] I. Pabisz-Zarębska, J. Szewczyk (red.), Bezpieczeństwo jako wartość, Kraków 2010.

Wróblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Siedlce 2017.

Zakus D.H., Malloy D.H., Edwards A., Critical and Ethical Thinking in Sport Management. Philosophical Rationales and Examples of Methods, "Sport Management Review" 2007/10.

Zhang X., Bartol K.M., Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation and creative process engagement, "Academy of Management Journal" Vol. 53, 2010.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, Warszawa 2009.

Ziółkowski B., Aksjologiczne aspekty zarządzania w ewolucji zrównoważonego rozwoju, "Zarządzanie Publiczne" 1 (21) / 2013.

Zorska A., Molęda-Zdziech M., Jung B. (red.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Warszawa 2014.

Żukowska J., Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie" 2016/4.

Legal documents

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Internet sources

Golczyk P., Budowanie zespołów kreatywnych, Marketing Management Blog http://golczyk.com/budowanie-kreatywnych-zespolow/

Jagoda-Sobalak D, Model organizacji kreatywnej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_046.pdf

Schwartz S.H., Basic Human Values: An Overview, http://segrdid2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf

D. Zohar, I. Marshall, Spiritual Capital: Wealth We Can Live By, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2004.

Published
2023-04-23